Služby

Informace o mých službách

ODHADY NEMOVITOSTÍ

Tržní odhad nemovitosti je odhad, který reflektuje hodnotu nemovitosti na trhu.

Podle zákona o oceňování majetku je to cena, která byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného objektu nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění.

Faktory

Zohledňují se všechny okolnosti, které mají na cenu vliv. Důležitou roli hrají faktory, jakými jsou hlavně majetkoprávní poměry, lokalita, okolí nemovitosti, dostupné služby a obecná finanční situace.

Přesnost

Tržní odhad je oproti soudnímu odhadu přesnější zejména pro účely prodeje či nákupu nemovitosti. Soudní odhad bývá oproti tržnímu vyšší. Tržní odhad totiž více poukazuje na to, „co chce trh“, nepracuje se zákonem stanovenými tabulkami, oproti soudnímu posudku se může lišit až o 20%.

PODKLADY

  • snímek z katastrální mapy ( ne starší 3 měsíců ), případně i geometrický plán
  • kupní smlouvy, smlouvy o zřízení zástavního práva či věcného břemene
  • dokumentace ke stavbě, např. kolaudační rozhodnutí, výkresy, rozměry místností, apod.
  • dříve vypracované znalecké posudky

Seznam podkladů je pouze orientační, závisí na typu nemovitosti, způsobu užívání nemovitosti a účelu posudku.

Kdy dále potřebujete odhad?

Potřebujete-li si ujasnit, za kolik můžete reálně prodat svůj dům, byt či chatu.

Pokud naopak chcete nemovitost koupit a o ceně lze ještě smlouvat.

Při některých dědických řízeních.